Kindbehartiger

Kindbehartiger, zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt.

Een scheidingsprofessional kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Een kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Zoals de naam al zegt: scheidingsprofessional kindbehartiger (sinds 2016), behartig ik in deze specialisme de belangen van het kind in een scheidingssituatie.
Een scheidingsprofessional kindbehartiger vindt het belangrijk dat er ook aandacht is voor de positie van het kind in een scheidingssituatie en zou graag de positie van het kind of kinderen willen versterken en zijn, haar of hun stem duidelijker willen (laten) horen.
Een scheidingsprofessional kindbehartiger staat naast het kind, brengt diens wensen en behoeften in kaart vanuit de context waarin een kind zich begeeft en kijkt wat er in deze situatie het meest in het belang van het kind is.
Ook biedt een scheidingsprofessional kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
Een scheidingsprofessional kindbehartiger bekijkt een scheiding vanuit een systemisch perspectief waarin verschillende aspecten een rol spelen, zoals kwetsbaarheden of krachten van gezinsleden, kwetsbaarheden of krachten van gezinsrelaties en de context.
Een  scheidingsprofessional kindbehartiger onderzoekt samen met het kind de ingewikkelde dynamiek van de scheiding in plaats van de schuld bij één partij te zoeken.
Tenslotte breng ik dan een advies (verslag/ rapport) uit.
Dit doet een scheidingsprofessional kindbehartiger in lijn met het kinderrechtenverdrag (IVRK).

In welke situaties kunt u van de diensten van mij, als scheidingsprofessional kindbehartiger, gebruik maken?

 1. Ouders die gaan scheiden maar goed met elkaar omgaan (een scheidingsprofessional kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders. Zo kunnen afspraken op maat worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met het kind en afspraken meegroeien met diens ontwikkeling).
 2. Ouders treffen elkaar in de rechtbank (een scheidingsprofessional kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt een adviesrapport uit aan ouders, dat de rechter kan meewegen. Dit zodat de stem van kinderen een plek krijgt en hun positie geborgd kan worden. Ook zorgt een scheidingsprofessional kindbehartiger ervoor dat het kind uitleg en informatie krijgt over wat er binnen de rechtbank gebeurt en kan een scheidingsprofessional kindbehartiger meekijken hoe naderhand in de praktijk invulling wordt gegeven aan afspraken die het kind aangaan).
 3. De scheiding is juridisch voltrokken. Er is een omgang/zorgregeling en er liggen afspraken, maar deze lijken niet goed aan te sluiten op de behoeften van het kind (een scheidingsprofessional kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders hoe de afspraken meer gericht op het kind kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar taken die ouders samen of individueel te doen hebben. Een scheidingsprofessional kindbehartiger kan betrokken blijven om zo te monitoren hoe het kind gedijt bij de gemaakte afspraken).
 4. De scheiding verloopt complex. Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming zijn erbij betrokken. De positie van het kind raakt ondergesneeuwd doordat de focus vooral op ouders wordt gelegd. (een scheidingsprofessional kindbehartiger kent dit complexe speelveld en kan hierbinnen onafhankelijk advies uitbrengen over de positie van het kind en wat het kind nodig heeft. Wel moet steeds per casus bekeken worden of een scheidingsprofessional kindbehartiger al dan niet een rol kan spelen of dat een andere professional of instantie meer op zijn plaats zal zijn).

Mijn andere specialisaties:

 • Complexe omgangsproblematiek (dit wil zeggen de grote variatie aan problemen en interactiepatronen die kunnen leiden tot verlies van het contact tussen een kind en een ouder)
 • In kaart brengen van hechtingsproblematiek
 • Signaleren van *Parental Alienation (voorafgaand aan een scheidingsprofessional kindbehartiger traject.)
 • Parallel Solo Ouderschap begeleider.
 • Begeleider samenwerken naar herstel- contact via de methodiek van Berg van Herstel 

* Uitleg Parental Alienation
Wanneer een kind vanuit een loyaliteitsconflict (al dan niet bewust beïnvloed door één of beide ouders) aangeeft dat het niet meer naar een ouder wil, spreken we van Parental Alienation.
Parental Alienation (PA) ontstaan door al- of niet bewuste- manipulatie door één van de ouders of andere volwassenen in het systeem van het kind (zoals stief- of grootouders) wordt ook gerekend tot Parental Alienation.
Indien één of beide ouders optreedt als zijne blokkeren van omgang of Parental Alienation, kan gesteld worden dat één of beide ouders het belang en welzijn van hun kinderen (en daarmee ook hun wederzijds belang) in  zo’n mate uit het oog verloren zijn dat de betrokken kinderen daar schade van oplopen.  

 • Wanneer ouders de loyaliteit van het kind beïnvloeden, voelt het kind zich onveilig.
 • Om zich veilig te voelen, vormt het met één ouder een coalitie en wijst de andere ouder af.
 • Het heeft hiervoor geen gegronde redenen (zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing).

Er kan ook worden gesproken van ‘contactverlies’ om het verschijnsel aan te duiden waarbij een kind en ouder na scheiding het contact met elkaar verliezen, zonder daarbij naar enige onderliggende oorzaak of dynamiek te verwijzen.

Voor de grote variatie aan problemen en interactiepatronen die kunnen leiden tot verlies van het contact tussen een kind en een ouder kan men de term ‘complexe omgangsproblematiek’ hanteren.
De term ‘omgang’ verwijst hier naar contact tussen ouder en kind, ongeacht de juridische status van de ouder, dus ongeacht of één of beide ouders ouderlijk gezag hebben.

Komt Parental Alienation veel voor?
Bij 10 tot 20% van de kinderen speelt dit proces af vóór, gedurende of na een scheiding.
DSV Therapie kan indien er Parental Alienation  wordt gesignaleerd zorg dragen voor een aparte verslaglegging. Deze verslaglegging kunt u als ouders/verzorgers inzicht geven in de vraag of er sprake is van het proces van Parental Alienation en zo ja, in welke mate.

Ouderschap na scheiding
De manier waarop een kind na de scheidingssituatie voelt dat het van beide ouders mag en kan blijven houden.
Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin. Wij zijn er natuurlijk ook bij duo-ouderschap en samengestelde gezinnen.

De ondersteuning en of begeleiding DSV Therapie kan bestaan uit de volgende vijf trajecten:

 1. Een scheidingsprofessional kindbehartiger  traject.
 2. Het signaleren van Parental Alienation (altijd aansluitend op een scheidingsprofessional kindbehartiger traject).
 3. Het in kaart brengen van hechtingsproblematiek
 4. Op verzoek het traject samenwerken naar herstel – contactmomenten via de methodiek van Berg van Herstel.
 5. Begeleiden van Parallel Solo Ouderschap.

Een scheidingsprofessional kindbehartiger traject.

 • In de toekomst kinderen en ouders verder met een gevoel van veiligheid en vertrouwen; 
 • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie, een vertaalslag van hun stem;
 • Inzicht in de beleving, wensen, de ontwikkeling van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan; inzicht en tools rondom eigen manier van communiceren, het effect hiervan op de kinderen;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie wordt behouden;
 • Tools rondom praktische zaken na de scheiding, verdeling van dagelijkse, zorg, opvoeding van de kinderen ;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
 • Deskundigheid en transparantie.
 • De kwaliteit van een kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Samenwerken naar herstel – contact momenten traject via de methodiek van Berg van Herstel.
Samen met de scheidingsprofessional kindbehartiger wordt er gekeken hoe ouders en kind aan de slag te gaan met contactverlies, ouderonthechting en hechtingsproblematiek. De tool is een spelmethodiek die bestaat uit het beklimmen van vier Bergen.
De Berg van Veilig Voelen, de Berg van Verbinding, de Berg van Liefde en de Berg van Erkenning.
Handvatten en tools aangereikt maar altijd kijkend naar wat jullie kind(eren) nodig heeft. Aandachtspunten zijn hoe jullie dit, als ouders, op de punten van veiligheid, verbinding, communicatie, overleg, wederzijds respect en vertrouwen in de omgang met elkaar zouden kunnen gaan bereiken;

 • Niemand kan u/ jullie garanderen dat het herstel – contact traject  lukt.
  Dit hangt ervan af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de belangen van hun kind(eren).

 • Indien daar waar mogelijk is kan er in overleg met de ouder(s) naar het gehele gezin/ familie -systeem rondom het kind(eren) worden gekeken.

 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;

 • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van een kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Parallel Solo Ouderschap
Wat is Parallel Solo Ouderschap?
Het Parallel Solo Ouderschap is in 2009 ontwikkeld door kinderpsycholoog en psychotherapeut Lieve Cottyn.
Parallel ouderschap betekent dat beide huishoudens los van elkaar bestaan, met minimale emotionele betrokkenheid en communicatie tussen de ouders.
Elke ouder runt zijn of haar eigen gezin.

Parallel Solo Ouderschap in de praktijk
Onder professionele begeleiding van DSV Therapie spreek ik met de ouders een vast kader van regels en afspraken af waar de ouders zich aan dienen te houden.
Hierdoor weten de ouders, beiden, waar zij aan toe zijn.
Er zijn vaste afspraken en een vaste structuur met betrekking tot de zaken waarover wel overleg nodig is.
Doordat er geen losse eindjes zijn en de ouders alleen contact hoeven te hebben als dit echt noodzakelijk is kan een parallel ouderschap de-escalerend werken.
En wie weet kan het zelfs een eerste aanzet om in een later stadium over te kunnen stappen op co-ouderschap.

Het gezag bij parallel ouderschap is niet anders dan bij co-ouderschap; beide ouders behouden in dezelfde mate het gezag over de kinderen.

Belang van het kind
Het belang van de kinderen staat uiteraard altijd voorop.
Onder begeleiding wordt de onderlinge communicatie verbetert waardoor er een goede basis ontstaat vanuit waar gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden.Ouders hebben de wens dat kinderen zich gezond en gelukkig kunnen blijven ontwikkelen. Zij willen inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie. Wat er verandert, wat kinderen nodig hebben en wat passende regelingen zouden zijn in hun situatie. Dit graag via een ervaren professional op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie en de materie die hierbij komt kijken.

Via een scheidingsprofessional kindbehartiger kan hiervoor maatwerk ondersteuning worden aangeboden, ongeacht de leeftijd van het kind. Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot passende afspraken, waarbij steeds gehandeld wordt vanuit de positie van het kind. Samen met ons netwerk zorgen wij ervoor dat ouders en kinderen sneller op de juiste plaats terecht komen, zodat de scheiding op alle fronten zorgvuldig afgewikkeld wordt.

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan de verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling.

Ook dan kan een scheidingsprofessional kindbehartiger ondersteunen, voor hele jonge kinderen kan de scheidingsprofessional kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst.

Gun en geef uw kind rust en regelmaat door het aanbieden van 2 liefdevolle en veilige huizen.

Toestemming ondersteuning scheidingsprofessional kindbehartiger traject
Voor de ondersteuning van minderjarige kinderen geldt vanuit de wetgeving het volgende:

Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Jongere/ Jeugdige 16-18 jaar: er is enkel toestemming van het kind nodig.
De ouder(s) hoeft niet om toestemming te worden gevraagd, tenzij het kind niet wilsbekwaam is. Wel is het prettig wanneer ouders betrokken kunnen worden.

Neem vandaag nog contact met mij, Diane Sharon Vivo van DSV Therapie, op voor een vrijblijvende kennismaking.

Scheidingsprofessional Kindbehartiger voor ondersteuning en advies voor uw kind in scheidingssituatie

De kosten worden doorgaans 50%- 50% over beide ouders verdeeld.

Een kennismakingsgesprek, eventueel, gevolgd door een intakegesprek duurt maximaal 90 minuten deze is kosteloos en vrijblijvend.

De kosten per sessie bedragen €102,85 (inclusief btw)

Voor kinderen/ jeugdigen geldt de volgende sessie duur:  
– Leeftijd van 0- tot en met 3 jaar duurt een sessie maximaal 30 minuten.
  Gezien de tijdsduur betaalt u bij deze leeftijdsindicatie €52,15 per sessie.
– Leeftijd van 4- tot en met 7 jaar duurt een sessie maximaal 45 minuten
– Leeftijd vanaf 8 jaar duurt een sessie maximaal 60 minuten.
– Een sessie voor een volwassene duurt maximaal 60 minuten.

Een basistraject bevat maximaal 6 sessies bestaande uit: 4 kindgesprekken en voor elke ouder 1 oudergesprek (totale kosten zijn dan €617,10)
Dit is wel berekend zonder de onderstaande uitzonderingen.

Op verzoek kan eindverslaglegging/advies worden verkregen tegen onderstaand tarief;

Uitzonderingen zijn:      

 • Telefonisch consult en/ of administratieve handelingen € 21,95 (inclusief btw) per 15 minuten.
 • Intercollegiaal overleg met een extern uurtarief €102,85 (inclusief btw)
 • Indien er een scheidingsprofessional kindbehartiger eindverslaglegging/ advies wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van €205,70(inclusief btw)
 • Eindverslaglegging/advies in het Engels meerkosten per pagina € 5,50 (inclusief btw)
 • Indien er een verslaglegging/ advies over het signaleren van Parental Alienation (voorafgaand aan een scheidingsprofessional kindbehartiger traject) wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van €205,70 (inclusief btw)

Noodzakelijke reiskosten worden bij u in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,39 per kilometer

Betaling
De factuur wordt direct na uw afspraak per mail verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan ik mijn hulp (tijdelijk) staken zonder dat ik daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen
Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kan de afspraak 24 uur van tevoren worden afgezegd.
Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Voor alle informatie over een kindbehartiger verwijs ik u graag naar de website van Beroepsorganisatie kindbehartiger, vereniging van kindbehartigers als belangenbehartigers van kinderen in een scheidingssituatie.