DSV Therapie

Door Samenwerken Verbinding

DSV Therapie DSV Therapie

AVG of de vernieuwde wet op Privacy

Sinds 25 mei 2018 zijn er een aantal veranderingen in de wet op Privacy bijgekomen die heel belangrijk zijn voor kinderen en jongeren om te weten.

Mijn bedrijfsnaam is DSV Therapie (Door Samenwerken Verbinding) en mijn naam is Diane Sharon Vivo en ik leg jou graag uit waarom het zo belangrijk is iets over AVG te weten.

AVG betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming, erg lang en niet gemakkelijk om te onthouden maar je mag het gewoon ook wel iets makkelijker zien als een stukje extra wet om jouw rechten op privacy te beschermen.

De volgende punten zijn belangrijk:

 • Ben jij tussen de 0 en 12 jaar dan heb ik de toestemming nodig van jouw gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordiger om samen te gaan werken.
 • Ik heb altijd jouw toestemming nodig om samen met jou te gaan werken als je tussen de 12 en 16 jaar bent maar… ik heb ook toestemming nodig van jouw gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Als je tussen de 16 en 18 jaar ben dan heb ik alleen maar jouw toestemming nodig maar is wel prettiger voor iedereen als jouw gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordiger ook mee mogen doen/ ervan op de hoogte zijn.
 • Ik moet checken of jouw gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordiger echt toestemming geven, dus heb ik ook van hen toestemming nodig en zal ik hen op de hoogte moeten brengen dat jij en ik willen gaan samenwerken (zolang jij onder de 16 jaar ben).
 • Ik zal jou moeten informeren als ik jouw persoonsgegevens gebruik.
 • Ik zal jou moeten uitleggen welke gegevens ik waarvoor gebruik en met wie ik deze gegevens deel.
 • Als je twijfelt over de informatie die ik (DSV Therapie) over jou heb, dan heb jij het recht om te vragen wat DSV Therapie over jou in mijn systeem heeft staan.
 • Ik zal jou moeten kunnen uitleggen wat ik doe, waarom en met wie. Het moet zo duidelijk en eerlijk mogelijk worden verteld zodat jij alles begrijpt.
 • Je mag mij vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren of gegevens erbij te doen, dit moet je schriftelijk doen.
 • Als ik over jou met een andere organisatie of een ander persoon wil praten dan moet ik jou hiervan op de hoogte brengen dus mag ik ook niet zonder dat jouw gezaghebbende ouders/ wettelijke vertegenwoordiger het weten en toestemming hebben gegeven informatie delen met derden/ anderen.
 • *Je mag een klacht indienen als jij vindt dat DSV Therapie niet goed is omgegaan met jouw persoonsgegevens. Eerst dien je jouw klacht in bij DSV Therapie en dan ga ik kijken of wij er samen uit kunnen komen. Komen wij er niet samen uit dan kunnen wij de Klachtenportal Zorg inschakelen. Als je nog steeds niet tevreden bent dan mag je de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen.
 • Jij mag jouw toestemming die je eerder hebt gegeven altijd weer intrekken of weigeren.
 • DSV Therapie kan jouw persoonsgegevens minimaal 2 jaar en maximaal 15 jaar bewaren
 • De website DSV Therapie en mijn mail wordt beheerd door TransIP Group B.V. Berichten die jij via de website stuurt worden doorgestuurd naar d.vivo@dsvtherapie.com
 • Mijn website maak géén gebruik van cookies.

*Autoriteit Persoonsgegevens

Het telefoonnummer is 088 – 1805250 Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Postadres: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is jeugd- gezinsprofessional  kindbehartiger Diane Sharon Vivo, gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68103905.
Diane Sharon Vivo is de Functionaris Gegevensbescherming van kindbehartiger Diane Sharon Vivo, hierna te noemen’ kindbehartiger’.

1. Contactgegevens

Naam bedrijf: DSV Therapie (Door Samenwerking Verbinding)
Website: https://dsvtherapie.com
E-mail: d.vivo@dsvtherapie.com

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Indien jeugd- gezinsprofessional kindbehartiger Diane Sharon Vivo van DSV Therapie uw persoonsgegevens verwerkt moet dat doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of u heeft deze persoonsgegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Jeugd- gezinsprofessional kindbehartiger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via e-mail, dan verwijder ik deze informatie.

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Een jeugd- gezinsprofessional kindbehartiger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt

5. Geautomatiseerde besluitvorming
DSV Therapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen-, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van DSV Therapie tussen zit. 
DSV Therapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen-:

TransIP Group B.V. voor e-mail-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover eenieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en e-mailadressen zijn opgeslagen in 000.

6. Bewaartermijn
DSV Therapie jeugd- gezinsprofessional kindbehartiger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voornaam en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of opnieuw geopend kan worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar. Hierna worden deze verwijderd of vernietigd. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

7. Verkoopgegevens
DSV Therapie deelt gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DSV Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DSV Therapie persoonsgegevens aan derden enkel met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze derden kunnen zijn:

Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

8. Cookies
DSV Therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DSV Therapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DSV Therapie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensopvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: d.vivo@dsvtherapie.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Als DSV Therapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging persoonsgegevens
Jeugd- gezinsprofessional kindbehartiger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: d.vivo@dsvtherapie.com